MUMS IR SVARĪGA JŪSU DATU AIZSARDZĪBA!

Mums ir svarigas ne tikai rupes par jusu adas aizsardzibu. Mes lielu uzmanibu veltam ari jusu personas datu aizsardzibai. Tadel mes cienam jusu privatumu un velamies, lai jus datu aizsardzibas joma uzticaties mums tapat, ka uzticaties rupes par adu. Mes vienmer parskatami informejam jus par to, kadam nolukam mums jusu dati ir vajadzigi un cik ilgi mes tos glabasim.

 

1.     Vispariga informacija

1.1.      Personas datu apstrade

1.2.      Datu parzinis

1.3.      Datu subjekta tiesibas

1.4.      Sanemeji (vispariga informacija)

2.     Personas datu vakšana un apstrade, kad jus apmeklejat musu timekla vietni

2.1       Viesošana

2.2       Sikfaili/riki

2.2.1        Consentmanager CMP – centrala sikfailu parvaldibas platforma

2.2.2        Matomo

2.2.3        Google Analytics

2.2.4        A/B testešana

2.2.5        Google Ads (iepriekš Google Adwords) Noluks/informacija:

2.2.6        Google Analytics reklamas funkcijas

2.2.7        Google Campaign Manager

2.2.8        Adform

2.2.9        (Timekla vietnes) Facebook Pielagotas auditorijas/konvertešana (“Facebook pikselis”)

2.2.10      Pinterest pikselis

2.2.11      Salesforce/Evergage

2.2.12      Floodlight darbibas/DV360

2.2.13      Sociali spraudni

2.2.14      YouTube videoieraksti

2.2.15      Google tagu parvaldnieks

2.2.16      Google Maps

2.2.17      Loyjoy terzetava

2.2.18      Hotjar

2.2.19      Google reCaptcha

2.2.20      Friendly Captcha

2.2.21      LinkedIn ieskata tags

3.     Piedavatie papildu pakalpojumi (tiešsaiste un bezsaiste)

3.1       Sazina/komunikacija/sadarbiba

3.2       Kampanas (piemeram, loterijas, produktu testi)

3.3       Sutijumi pa pastu

3.4       Datu privatuma pazinojums pieteikumu iesniedzejiem (darbiniekus pienemot darba)

4.     Iebildums pret personas datu apstradi vai jusu piekrišanas tai atsaukšana

 

 

1.         Vispariga informacija

Šis privatuma politikas merkis ir sniegt jums informaciju par personas datu apstradi, kad jus izmantojat musu timekla vietni un saistitos pakalpojumus. Ši privatuma politika attiecas uz visam timekla vietnem vai pakalpojumiem, kas ir saistiti ar šo privatuma politiku.

1.1.     Personas datu apstrade

Personas dati (isuma “dati”) ES Visparigas datu aizsardzibas regulas (VDAR) 4. panta izpratne ir visa informacija, kas saistita ar identificetu vai identificejamu fizisku personu, piemeram, vards un uzvards, adrese, e-pasta adrese u. c.

1.2.     Datu parzinis

Atbildigais par personas datu apstradi VDAR 4. panta 7. punkta izpratne ir NIVEA Polska sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań (sk. musu informaciju).

Datu aizsardzibas specialista kontaktinformacija: +48 61 87 46 100 ; ido[at]beiersdorf.com vai datu parzina pasta adrese, ka sanemeju noradot “Datu aizsardzibas specialists”.

Noteiktas datu apstrades darbibas var tikt veiktas citu datu parzinu atbildiba. Attiecigaja gadijuma talak tas bus noradits šo darbibu konkretaja apraksta. 

1.3.     Datu subjekta tiesibas

Jums ka ar datu apstrades darbibu saistitam datu subjektam saskana ar tiesibu normam ir talak noraditas tiesibas attieciba uz jusu personas datiem:

·        tiesibas uz piekluvi;

·        tiesibas uz labošanu un dzešanu;

·        tiesibas ierobežot apstradi;

·        tiesibas uz datu parnesamibu; un

·        tiesibas iebilst.

Turklat jums ir tiesibas iesniegt sudzibu par jusu personas datu apstradi uzraudzibas iestadei.

Kad mes stradajam ar jusu iepriekš minetajam tiesibam, mes varam lugt jus apliecinat savu identitati. Pilnigaku informaciju par to, ka mes apstradajam jusu datus, sk. 3.1. punkta (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#3.1).

1.4.     Sanemeji (vispariga informacija)

Papildus sanemejiem, kuri ir noraditi talak katras sadalas sanemeju punkta, mes savaktos datus saskana ar nepieciešamajiem nolukiem apstradei nosutam attiecigajam iekšejam nodalam vai citiem saistitajiem uznemumiem Beiersdorf Group ietvaros, vai arpakalpojumu sniedzejiem, apstradatajiem uz liguma pamata. Datus mes nosutam ari talak noraditajiem sanemejiem.

- Platformas nodrošinatajiem/viesošanas pakalpojuma sniedzejiem bus piekluve personas datiem no trešas valsts (valstim arpus Eiropas Ekonomikas zonas). Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

- Analitisko pakalpojumu sniedzejiem bus piekluve personas datiem no trešas valsts (valstim arpus Eiropas Ekonomikas zonas). Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

- IT atbalsta pakalpojumu sniedzejiem bus piekluve personas datiem no trešas valsts (valstim arpus Eiropas Ekonomikas zonas). Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

- Iestadem: juridisku pienakumu gadijuma mes paturam tiesibas izpaust informaciju par jums, ja tas ir nepieciešams, lai to nodotu kompetentam iestadem vai tiesibaizsardzibas iestadem saskana ar: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu (juridisks pienakums).

Papildu informaciju varat skatit katras sadalas sanemeju punkta.

2.         Personas datu vakšana un apstrade, kad jus apmeklejat musu timekla vietni

Mes vacam jusu personas datus jau tad, kad jus apmeklejat un izmantojat musu timekla vietni. Šaja sadala varat iegut vairak informacijas par timekla vietnei specifiskiem procesiem un rikiem, ipaši areju sadarbibas partneru izmantotajiem. Papildu informaciju par procesiem, kuri var noritet ari bezsaistes gadijuma, varat iegut 3. sadala.

2.1      Viesošana

Noluks/informacija:
Kad apmeklejat un izmantojat musu timekla vietni vienigi informacijas nolukos, t. i., ja jus neregistrejaties vai citadi nesniedzat mums informaciju, mes vacam tikai tadus personas datus, ko jusu parlukprogramma parsuta uz musu serveri un kas mums ir tehniski nepieciešami, lai raditu jums musu timekla vietni un garantetu tas stabilitati un drošibu.

Izmantotie sikfaili/riki: tips A. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
- Platformas nodrošinatajiem/viesošanas pakalpojuma sniedzejiem bus piekluve personas datiem no trešas valsts (valstim arpus Eiropas Ekonomikas zonas). Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

- Pakalpojumu sniedzejam IT atbalsta nolukos bus piekluve personas datiem no trešas valsts (valstim arpus Eiropas Ekonomikas zonas). Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana:
Žurnalfailu dzešana notiek pec 7 dienam.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumigas intereses).

2.2      Sikfaili/riki

Ši timekla vietne izmanto sikfailus vai citas tehnologijas/rikus, piemeram, pikselus, lokalo kratuvi, tagus, ID vai arejus pakalpojumus (talak teksta “Sikfaili/riki”), un izmanto tos, kad jus apmeklejat un lietojat musu timekla vietni. Sikfaili ir mazi teksta faili, kurus jusu parlukprogramma saglaba jusu ierice, lai saglabatu noteiktu informaciju, vai attelu faili, piemeram, pikseli. Nakamaja reize, kad apmeklesiet musu timekla vietni taja paša ierice, sikfailos saglabata informacija pec tam tiks parsutita vai nu uz musu timekla vietni (“Pirmas puses sikfails”), vai uz citu timekla vietni, kurai sikfails pieder (“Trešas puses sikfails”).

Izmantojot saglabato un atpakal nosutito informaciju, attieciga timekla vietne var atpazit, ka jus jau piekluvat vietnei un apmeklejat to ar šaja ierice izmantoto parlukprogrammu. Mes izmantojam šo informaciju, lai spetu izveidot un radit timekla vietni vislabakaja veida atbilstoši jusu izvelem. Šada saistiba jusu ierice tiek identificets vienigi pats sikfails. Turklat jusu personas dati tiks saglabati vienigi ar jusu neparprotamu piekrišanu vai gadijuma, ja tas ir noteikti vajadzigs, lai jus spetu izmantot piedavato pakalpojumu, kuram attiecigi piekluvat.

Ši timekla vietne izmanto talak noraditos sikfailu/riku tipus ar aprakstito tverumu un funkcionalitati:

·       Tips A. Tehnisks/auditorijas merijums – lai nodrošinatu, ka pieprasito pakalpojumu var nodrošinat, ietverot pamatanalizi. (Piekrišana saskana ar E-privatuma direktivu 2002/58 EK nav nepieciešama.)

·       Tips B. Funkcionalitate un veiktspeja – papildu riki, lai meritu musu timekla vietnes veiktspeju/pievilcigumu un nodrošinatu citas papildu (personalizetas) funkcijas.

·       Tips C. Tirgvediba – timeklu škersriki tirgvedibas profilešanai, pamatojoties uz lietotaja uzvedibu.

Vairak informacijas varat skatit musu timekla vietnes ieklauto riku apraksta šaja privatuma politika. Ja šaja timekla vietne tiek izmantota piekrišanas parvaldibas platforma, taja varat skatit papildu informaciju.

Ludzu, nemiet vera, ka nakamaja apakšsadala noraditie riki var nebut pastaviga lietojuma.

2.2.1      Consentmanager CMP – centrala sikfailu parvaldibas platforma

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne izmanto piekrišanas parvaldibas riku “Consentmanager” (www.consentmanager.net), lai iegutu piekrišanu datu apstradei un sikfailu vai lidzigu funkciju izmantošanai. Ar rika “Consentmanager” palidzibu jums ir iespeja dot mums piekrišanu attieciba uz noteiktam funkcijam musu timekla vietne, piemeram, lai integretu arejus elementus, integretu straumešanas saturu, veiktu statistisku analizi un merijumus, ka ari personalizetu reklamas. Izmantojot riku “Consentmanager”, jus varat piekrist vai noraidit savu piekrišanu visiem vai atseviškiem nolukiem vai funkcijam. Savus izveidotos iestatijumus velak varat ari mainit. Rika “Consentmanager” integrešanas noluks ir laut musu timekla vietnes lietotajiem lemt par iepriekš noraditajam funkcijam un musu timekla vietnes turpmakas lietošanas ietvaros piedavat iespeju mainit jau veiktos iestatijumus. Izmantojot riku “Consentmanager”, tiek apstradati personas dati un informacija no jusu izmantotas galaierices, piemeram, IP adrese.

Apstradajot datus, riks “Consentmanager” palidz mums izpildit savus juridiskos pienakumus (piemeram, pienakumu nodrošinat pieradijumus). Musu interese datu apstrade balstas uz lietotaja iestatijumu un preferenču uzglabašanu attieciba uz sikfailu un citu funkciju lietošanu. Riks “Consentmanager” saglaba jusu datus tik ilgi, kamer jusu lietotaja iestatijumi ir aktivi.

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma vai līgumam līdzīgas situācijas izpildes nolūkā. Jums nav obligāti jāsniedz savi personas dati. Ja jūsu personas dati nav iesniegti, jūs nevarat izmantot aprakstīto pakalpojumu.

Sikfaili/riki: tips A. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs ir Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sweden (Zviedrija).

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana:
Dati tiks dzesti pec 13 menešiem. Jusu veikta izvele (piekrišana/iestatijums) tiks saglabata vienu gadu, un to var skatit šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom). Savu izveli vienmer varat dzest, dzešot sikfailus sava parlukprogramma.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (situacija lidziga ligumam);
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (ja apstrade ir nepieciešama, lai izpilditu juridisko pienakumu).

2.2.2  Matomo

Noluks/informacija:
Ši vietne izmanto Matomo, lai analizetu un regulari uzlabotu musu timekla vietnes lietošanu. Tas palidz mums nodrošinat, ka musu timekla vietne darbojas pareizi, ipaši, parbaudot timekla vietnes funkcijas (piemeram, lai noteiktu timekla vietnes navigacijas problemas vai lai nodrošinatu servera pietiekamu darbibas speju). Ieguta statistika lauj mums ari uzlabot musu timekla vietni un padarit to jums ka lietotajam interesantaku. Jusu IP adrese tiks automatiski anonimizeta.

Sikfaili/riki: tips A. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Platformas nodrošinatajs/viesošanas pakalpojuma sniedzejs

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Savaktie personas dati tiks dzesti pec 1 dienas. Jusu IP adrese tiks anonimizeta nekavejoties. Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Tiesiskais pamats:
6. panta f) apakšpunkts (likumigas intereses, nodrošinot timekla vietnes darbibu un lietojuma analizi statistikas nolukos).

2.2.3  Google Analytics

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne izmanto Google Analytics, kas ir Google Ireland Ltd. (“Google”) timekla vietnes analizes pakalpojums. Mes parveidojam Google Analytics konfiguraciju tikai lidz merišanas funkcijai, ja vien nav dota atseviška piekrišana papildu reklamas funkcijam.

Google Analytics izmanto noteiktu sikfaila veidu, kas tiek glabats jusu datora un iespejo analizi par to, ka jus izmantojat musu timekla vietni. Google Analytics iestatitie sikfaili merišanai ir pirmas puses sikfaili, un tas nozime, ka datu subjektu sikfailu vertibas katram klientam atškirsies (t. i., nav vienota Google Analytics sikfaila ID, ko lieto visas timekla vietnes, izmantojot Google Analytics). Informacija par to, ka jus izmantojat šo timekla vietni, ko generejis sikfails, parasti tiek parsutita uz Google serveri ASV un glabata tur.

Velamies noradit, ka šaja timekla vietne pakalpojums Google Analytics ir paplašinats, lai ieklautu kodu “gat._anonymizeIp();” un nodrošinatu anonimizetu IP adrešu registrešanu (ta deveto IP maskešanu). IP anonimizešanas šaja timekla vietne del ES teritorija un Eiropas Ekonomikas zonas liguma valstis Google saisina IP adresi. Tikai iznemuma gadijumos uz Google serveri ASV tiek nosutita pilna IP adrese un saisinata tur.

Google izmanto šo informaciju musu varda, lai analizetu, ka jus izmantojat šo timekla vietni, lai sagatavotu parskatus par aktivitatem timekla vietne un nodrošinatu papildu pakalpojumus, kas ir saistiti ar timekla vietni un interneta lietošanu. Jusu parlukprogrammas Google Analytics konteksta nosutita IP adrese netiek sapludinata ar citiem Google datiem.

Mes izmantojam Google Analytics, lai analizetu un regulari uzlabotu musu timekla vietnes lietošanu. Mes varam izmantot ieguto statistiku, lai uzlabotu musu piedavajumu un padaritu to jums ka lietotajam interesantaku. Turklat mes iegustam informaciju par musu vietas funkcionalitati (piemeram, lai noteiktu navigacijas problemas).

Google Analytics konfiguracija mes esam nodrošinajuši, ka Google sanem šos datus ka apstradatajs, tadel nedrikst izmantot šos datus savos nolukos. “Google Analytics reklamas funkciju” konfiguracija no ta nav atkariga un ir aprakstita attiecigaja sadala talak ar nosacijumu, ka ta tiek izmantota ari šaja timekla vietne.

Sikfaili/riki: tips B. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija). Google Analytics pakalpojumu noteikumi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, visparigs parskats par Google Analytics aizsardzibu un privatuma principiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, ka ari Google privatuma politika: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 12 menešiem (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus iestatijusi ši timekla vietne)

Datu maksimalais glabašanas periods: lidz 26 menešiem.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.4  A/B testešana

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne veic ari lietotaja uzvedibas analizi, izmantojot ta deveto A/B testešanu. Atkariba no jusu profila pieškiruma mes varam jums radit musu timekla vietnes ar nedaudz mainitu saturu. Tas lauj mums analizet un regulari uzlabot musu pakalpojumus, ka ari padarit tos jums ka lietotajam interesantakus.

Sikfaili šim analizem tiek glabati jusu datora. Šada veida savakta informacija tiek glabata vienigi serveri ES teritorija. Jus varat neatlaut sikfailu glabašanu, veicot attiecigu iestatijumu, izmantojot savas parlukprogrammas programmaturu.

Pirms analizes veikšanas IP adreses tiek papildus apstradatas, parveidojot saisinata forma, lai nepielautu tiešu personisku saskari. Jusu parlukprogrammas nosutita IP adrese netiek sapludinata ar citiem musu savaktajiem datiem.

Sikfails/riki: tips B. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Dati ir pieejami musu analitiska pakalpojuma nodrošinatajiem, kas atrodas ES teritorija.

Dzešana/iebildumi:

Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 2 gadiem (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus ir iestatijusi ši timekla vietne).

Datu maksimalais glabašanas periods: lidz 25 menešiem. Jus varat deaktivizet šo riku sikfailu iestatijumos (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.5  Google Ads (iepriekš Google Adwords)
Noluks/informacija:

Google Ads konvertešana

Mes izmantojam Google Ads pakalpojumus, lai ar reklamu (ta deveto Google Ads) palidzibu pieverstu uzmanibu musu pievilcigajiem piedavajumiem arejas timekla vietnes. Attieciba uz reklamas kampanu datiem mes varam noteikt, cik sekmigi ir atseviški reklamas pasakumi. Mes esam ieintereseti radit jums reklamas, kuras jus interese, lai padaritu musu timekla vietni jums interesantaku un lai iegutu patiesu reklamas izmaksu aprekinu.

Google nodrošina reklamas, izmantojot ta devetos “reklamas serverus”. Šada noluka mes izmantojam reklamas servera sikfailus, ar kuru palidzibu var merit noteiktus parametrus, piemeram, reklamu ievietošanu vai lietotaju klikškus, lai novertetu panakumus. Ja jus pieklustat musu timekla vietnei, izmantojot Google reklamu, Google Ads saglaba jusu ierice sikfailu. Šim sikfailam ka analizes vertibas parasti tiek saglabats unikalais sikfaila ID, reklamas paradijumu skaits uz novietojumu (biežums), pedejais paradijums (attiecas uz pecskatišanas konvertešanam) un piekrišanas atsaukšanas informacija (atzime, ka lietotajs vairs nevelas tikt uzrunats).

Šie sikfaili lauj Google atpazit jusu interneta parlukprogrammu. Ja lietotajs apmekle noteiktas Ads klienta timekla vietnes lapas un ta ierice saglabata sikfaila terminš nav beidzies, Google un klients var atpazit, ka lietotajs ir noklikškinajis uz reklamas un ir ticis novirzits uz šo lapu. Katram Ads klientam tiek pieškirts atškirigs sikfails. Tadel sikfailus nevar izsekot, izmantojot Ads klientu timekla vietnes. Iepriekš minetajos reklamas pasakumos mes nevacam un neapstradajam nekadus personas datus. Mes sanemam no Google vienigi statistiskus novertejumus. Pamatojoties uz šiem novertejumiem, mes varam noteikt, kurš no izmantotajiem reklamas pasakumiem ir ipaši efektivs. No reklamas materiala izmantošanas mes nesanemam nekadus citus datus; proti, pamatojoties uz šo informaciju, mes nevaram identificet lietotajus.

Izmantoto tirgvedibas riku del jusu parlukprogramma sak automatisku tiešu savienojumu ar Google serveri. Mes neietekmejam to datu apjomu un turpmaku lietošanu, ko Google ir ieguvis ša rika lietošanas rezultata, un tadel saskana ar musu riciba esošo informaciju informejam jus par talak noradito. Integrejot Ads konvertešanu, Google sanem informaciju, ka jus pieprasijat attiecigas musu interneta dalas atveršanu vai noklikškinajat uz musu pazinojuma. Ja jus registrejaties Google pakalpojuma, Google var saistit jusu apmeklejumu ar jusu kontu. Pat ja jus neregistrejaties vai nepieteicaties Google, ir iespejams, ka pakalpojuma sniedzeji var iegut un saglabat jusu IP adresi.

Google Ads veicinoša tirgvediba

Google Ads pakalpojuma mes izmantojam veicinošas tirgvedibas funkciju. Veicinošas tirgvedibas funkcija lauj mums piedavat lietotajiem musu timekla vietnes reklamas, pamatojoties uz vinu interesem citas timekla vietnes Google reklamas tikla (Google meklešana vai vietne YouTube sadala “Google ads”, vai citas timekla vietnes). Šada noluka tiek analizeta lietotaju mijiedarbiba musu timekla vietne, piemeram, kuri piedavajumi lietotaju intereseja, lai raditu lietotajiem atlasitas reklamas pat pec musu timekla vietnes apmeklejuma citas lapas. Lai to daritu, Google saglaba sikfailus to lietotaju parlukprogrammas, kuri apmekle noteiktus Google pakalpojumus vai timekla vietnes Google Display tikla. Šie sikfaili tiek izmantoti, lai registretu lietotaju apmeklejumus. Skaitlis tiek izmantots, lai unikali identificetu timekla parlukprogrammu noteikta ierice.

Sikfaili/riki: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 180 dienam (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus ir iestatijusi ši timekla vietne).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.6  Google Analytics reklamas funkcijas

Šaja timekla vietne papildus standarta funkcijam tiek izmantotas ari Google Analytics paplašinatas funkcijas (Google Analytics reklamešanas funkcijas). Šaja timekla vietne ieviestas Google Analytics reklamas funkcijas ieklauj šadas:

·       Google Display tikla paradijumu parskati

·       Google Analytics demografisko datu un interešu parskati

·       Veicinošas tirgvedibas auditorija, pamatojoties uz noteiktas uzvedibas, demografiskiem un interešu datiem, koplietojot šos sarakstus ar Google Ads

·       Integreti pakalpojumi, kas pieprasa Google Analytics vakt datus reklamas nolukos, tostarp vakt datus, izmantojot reklamu sikfailus un identifikatorus

Tapec mes savas timekla vietnes optimizešanai izmantojam pirmas puses sikfailus (piemeram, Google Analytics sikfailus) un Google reklamas sikfailus un identifikatorus.

Sikfails/riki: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 12 dienam (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus ir iestatijusi ši timekla vietne).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.7  Google Campaign Manager

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne izmanto ari Google tiešsaistes tirgvedibas riku Campaign Manager. Campaign Manager izmanto sikfailus, lai raditu lietotajus interesejošas reklamas, uzlabotu kampanas veiktspejas parskatus vai nelautu lietotajam skatit tas pašas reklamas vairak neka vienu reizi. Google izmanto sikfailu ID, lai izsekotu, kuras reklamas tiek raditas attiecigaja parlukprogramma, un noverstu to radišanu vairak neka vienu reizi. Turklat Campaign Manager var izmantot sikfailu ID, lai vaktu ar reklamas pieprasijumiem saistitas konvertešanas. Ta notiek, piemeram, ja lietotajs redz Campaign Manager reklamu un velak taja paša parlukprogramma atver reklamas deveja timekla vietni un tur kaut ko iegadajas.

Kad apmeklejat musu timekla vietni, jusu parlukprogramma automatiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Mes neietekmejam to datu apjomu un turpmaku lietošanu, kas ir vakti Google ša rika lietošanas rezultata, un tadel informejam jus saskana ar musu riciba esošo informaciju par talak noradito. Integrejot Campaign Manager, Google sanem informaciju, ka jus pieprasijat attiecigas musu interneta dalas atveršanu vai noklikškinajat uz musu reklamas. Ja jus registrejaties Google pakalpojuma, Google var saistit jusu apmeklejumu ar jusu kontu. Pat ja jus neregistrejaties vai nepieteicaties Google, ir iespejams, ka pakalpojuma sniedzeji var iegut un saglabat jusu IP adresi.

Turklat rika Campaign Manager sikfaili (piemeram, ar nosaukumu DoubleClick vai Floodlight) lauj mums saprast, vai jus pec kadas musu attelu/video reklamas skatišanas Google vai citas platformas, izmantojot Campaign Manager vai noklikškinot uz kadas (konvertešanas izsekošana), veicat noteiktas darbibas musu timekla vietne(-s). Riks Campaign Manager izmanto šo sikfailu, lai izprastu saturu, ar kuru mijiedarbojaties musu timekla vietne(-s), un velak nosutitu jums atlasitu reklamu.

Izmantotie sikfaili: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 180 dienam pec pirmas mijiedarbibas (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus iestatijusi ši timekla vietne)

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.8  Adform

Nolūks/informācija.
Šī tīmekļa vietne izmanto tiešsaistes reklāmas rīku Adform, ko nodrošina Adform A/S, Dānija. Adform izmanto izsekošanu mūsu tīmekļa vietnē, lietojot sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, balstoties uz ID (īso sīkfailu). Adform sīkfails tiek ievietots mūsu tīmekļa vietnē, tikko jūs tam piekrītat. Adform sīkfails tiks ievietots arī, ja jūs skatīsiet reklāmu trešo personu tīmekļa vietnēs, izmantojot Adform, un ja piekritīsiet sīkfailiem šajā tīmekļa vietnē.

Reklāmas kampaņu Adform klientiem, ietverot mūs, optimizēšana un personalizēšana. Adform sīkfails no mums vai mūsu reklāmas materiāla vāc šādus datus: sīkfaila ID, ierīces tips/ID, noklikšķināšanas tīmekļa vietnē vai reklāmas vidē laiks,  tīmekļa vietnes vai reklāmas vides URL, informācija, ko jūsu ierīce nosūtīja automātiski (ietverot valodas iestatījumu, IP adresi, demogrāfiskus datus), dati par interesēm, ar sīkfailu saistīti sociāli demogrāfiski dati un citi identifikācijas dati.

Sīkfaili/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki” [https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.2].

Saņēmēji
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Adform A/S, Dānija.

Kopēja pārvaldība.

Mēs un Adform esam kopēji pārziņi, kas kā kopēji pārziņi vāc personas datus un atklāj tos Adform, izmantojot Adform sīkfailu. Līgums nosaka, kurš ir atbildīgs par noteiktu datu aizsardzības pienākumu izpildi un kurš ir atbildīgs par jūsu datu aizsardzības tiesību ievērošanu. Adform uzņemas atbildību par atbildēm uz jūsu jautājumiem un par jūsu datu aizsardzības tiesību ievērošanu (piem., pienākumu sniegt informāciju, par jūsu tiesībām iebilst u. c.). Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar Adform, izmantojot tālāk norādīto saiti. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Saistībā ar šo jūs varat arī sazināties ar mums. Jūs jebkurā laikā, nenorādot iemeslu, varat atsaukt savu piekrišanu sīkfailiem, sazinoties ar Adform vai deaktivizējot rīkus, kā norādīts tālāk.

Kad Adform apstrādā datus savos nolūkos, Adform ir vienīgais datu pārzinis un uzņemas pilnīgu atbildību par reklāmas kampaņu uzlabošanu un mērķa grupām. Adform analizēs ar sīkfailu un identifikācijas palīdzību savāktos datus, lai spētu nodrošināt Adform klientu vārdā (ietverot mūs) mērķtiecīgas reklāmas pirkumus, kā sīkāk izklāstīts Adform privātuma politikā. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par to, kā Adform apstrādā datus, kā arī to, kad Adform dzēsīs jūsu datus, noklikšķiniet šeit: [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy].

 

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 180 dienam pec pirmas mijiedarbibas (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus iestatijusi ši timekla vietne)

Datu maksimalais glabašanas periods: lidz 13 menešiem.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.9  (Timekla vietnes) Facebook Pielagotas auditorijas/konvertešana (“Facebook pikselis”)

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne izmanto sociala tikla “Facebook” Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irija) (“Meta”) nodrošinato “Facebook pikseli” un “Konvertešanas API” talak noraditajos nolukos.

·       Timekla vietnes Facebook Pielagotas auditorijas

Facebook pikseli un Konvertešanas API mes izmantojam veicinošas tirgvedibas nolukos, lai 180 dienu laika varetu ar jums atkartoti sazinaties. Tas lauj mums timekla vietnes lietotajiem, kad tie apmekle socialo tiklu “Facebook” vai citas timekla vietnes, izmantojot šo riku, radit uz interesem balstitas reklamas (“Facebook reklamas”). Šada veida mes istenojam savu interesi radit tadas reklamas, kuras jus interese, lai padaritu musu timekla vietni vai piedavajumus jums interesantakus.

 

·       Facebook konvertešana

Facebook pikseli un Konvertešanas API mes izmantojam, lai nodrošinatu, ka musu Facebook reklamas atbilst iespejamam musu lietotaju interesem un tas nav traucejošas. Izmantojot Facebook pikseli, mes varam izsekot Facebook reklamu efektivitatei statistiskos un tirgus izpetes nolukos, skatoties, vai pec noklikškinašanas uz Facebook reklamas lietotaji tika novirziti uz musu timekla vietni (“konvertešana”).

 

Ta ka tiek izmantoti tirgvedibas riki (Facebook pikselis un Konvertešanas API), jusu parlukprogramma automatiski izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveri, tikko jus piekritat to sikfailu lietošanai, kuriem ir vajadziga jusu piekrišana. Integrejot Facebook pikseli un Konvertešanas API, Facebook sanem informaciju, ka jus pieprasijat attiecigas musu interneta timekla vietnes atveršanu vai noklikškinajat uz musu reklamas. Ja jus registrejaties Facebook pakalpojuma, Facebook var pieškirt apmeklejumu jusu kontam.

Facebook veikta šo datu apstrade notiek Facebook datu politikas ietvaros. Ipašu un sikaku informaciju par Facebook pikseli, Konvertešanas API un to funkciju varat skatit ari Facebook sadala Palidziba.

Sikfails/riki: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Kopigi parzini:

Mes kopa ar Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irija) (“Meta”), uznemamies atbildibu par datu vakšanu un nosutišanu šaja procesa. Tas attiecas uz talak noraditajiem nolukiem.

·       Individualizetu vai piemerotu reklamu veidošana, ka ari to optimizešana

·       Komercialu un ar darijumu saistitu zinojumu nosutišana (piemeram, izmantojot Messenger)

Tadel kopigaja parzina nav ieklauti talak noraditie procesi.

·       Procesi pec datu vakšanas un nosutišanas ir vienigi “Meta” atbildiba.

·       Parskatu un analižu sagatavošanu apkopota un anonimizeta veida veic datu apstradatajs, tadel šis darbibas ir musu atbildiba.

Ar uznemumu “Meta” esam nosleguši attiecigu ligumu par kopigu datu parzinu, un to varat skatit šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Šis ligums nosaka konkretos pienakumus saistibu izpilde saskana ar VDAR prasibam attieciba uz kopigiem parziniem.

“Meta” datu parzina un datu aizsardzibas specialista kontaktinformaciju varat skatit šeit: https://www.facebook.com/about/privacy.

Ar uznemumu “Meta” esam vienojušies, ka uznemumu “Meta” var izmantot ka kontaktpersonu datu subjekta tiesibu istenošanai (sk. sadalu https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#3.1).  Neskarot šo, datu subjektu tiesibu jurisdikcija nav ierobežota.

Papildu informaciju par to, ka “Meta” apstrada personas datus, tostarp ta tiesisko pamatu un papildu informaciju par datu subjektu tiesibam, varat skatit šeit: https://www.facebook.com/about/privacy. Datus kopigas parzinas ietvaros mes nosutam, pamatojoties uz likumigajam interesem saskana VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Informaciju par datu aizsardzibas nosacijumiem varat skatit šeit: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, un informaciju par apstradi, balstoties uz liguma standartklauzulam, varat skatit šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom), un lietotaji, kas ir pieteikušies, to var darit vietne https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 180 dienam pec pirmas mijiedarbibas (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus iestatijusi ši timekla vietne)

Tiesiskais pamats:
 VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.10   Pinterest pikselis

Noluks/informacija:
Sociala tikla “Pinterest” Pinterest pikseli ši vietne izmanto veicinašanas tirgvedibas nolukos, lai varetu uzrunat jus " vai ari citas timekla vietnes, izmantojot šo metodi.

Ta ka tiek izmantoti tirgvedibas riki, jusu parlukprogramma automatiski izveido tiešu savienojumu ar Pinterest serveri, tikko jus piekritat to sikfailu lietošanai, kuriem ir vajadziga piekrišana. Integrejot Pinterest pikseli, Pinterest sanem informaciju, ka jus pieprasijat attiecigas musu timekla vietnes lapas atveršanu vai noklikškinajat uz musu reklamas. Ja jus registrejaties vietne Pinterest, Pinterest var pieškirt apmeklejumu jusu kontam.

Papildus IP adresei un tirgvedibas identifikatoram Pinterest sanem ari informaciju par izmantoto galaierici, apmekleto timekla vietni un laiku un var pieškirt šos datus jusu Pinterest kontam. Pinterest apstrada šo datus sava atbildiba. Mes neietekmejam to, ka Pinterest vac datus un pec tam apstrada tos.

Sikfails/riki: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (Irija).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 180 dienam pec pedejas mijiedarbibas (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kuri ir iestatiti, izmantojot šo timekla vietni).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.11   Salesforce/Evergage

Noluks/informacija:

Ši timekla vietne personalizacijai izmanto riku Evergage (Salesforce Interaction Studio). Tas lauj mums radit personalizetu saturu, balstoties uz darbibam timekla vietne (piemeram, klikški, skatišanas laiks, meklešanas varda ievadišana), un labak izprast musu timekla vietnes apmekletaju vajadzibas. Piemeram, tad mes varam radit jums produktus, kuri varetu jums patikt, vai nosutit jums ka lojalitates programmas lietotajam e-pasta vestuli, ja aizmirsisiet produktus iepirkumu ratos.   

Sikfails/riki: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: salesforce.com Germany GmbH, Vacija.

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Galvenais pakalpojumu sniedzejs ir apstiprinajis papildu saistošus uznemuma noteikumus. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Atsaukšana/dzešana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Ja dati ir sapludinati ar jusu profilu, dati tiks attiecigi dzesti, kad dzesisiet savu lojalitates programmas profilu. 

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 180 dienam (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kuri ir iestatiti, izmantojot šo timekla vietni). 

Glabašanas periods: 2 gadi (tas attiecas tikai uz datiem, kas ir vakti no sikfailiem). 

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana). 

2.2.12   Floodlight darbibas/DV360

Noluks/informacija:
Šaja timekla vietne tiek izmantots DV360 Floodlight tags, lai meritu musu reklamas kampanu efektivitati, ierobežotu noteiktas reklamas radišanas biežumu un raditu tikai jums un jusu interesem atbilstošas reklamas. Jo ipaši tiek apkopota un saglabata informacija par reklamam, uz kuram noklikškinat, ka ari par jusu iepriekšejo lietotaja uzvedibu trešo pušu timekla vietnes. Google izmanto sikfailu ID, lai izsekotu, kuras reklamas tiek raditas attiecigaja parlukprogramma, un tadejadi noverstu to radišanu vairak neka vienu reizi. Turklat Google var izmantot sikfailu ID, lai registretu konvertešanas, kas ir saistitas ar reklamu pieprasijumiem. Ta notiek, piemeram, ja lietotajs redz Google reklamu un velak taja paša parlukprogramma atver musu timekla vietni un tur kaut ko iegadajas. Sikfaili nesatur nekadu personas informaciju, piemeram, e-pasta adreses, vardus un uzvardus vai adreses. 

Izmantoto tirgvedibas riku del jusu parlukprogramma automatiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Izmantojot Floodlight taga integraciju, Google sanem informaciju, ka jus pieprasijat atvert musu timekla vietnes atbilstigo dalu vai noklikškinajat uz musu reklamas.  

Turklat izmantotie Floodlight tagi lauj mums saprast, vai veicat noteiktas darbibas musu timekla vietne pec tam, kad pieprasijat atvert kadu no musu attelu/video reklamam cita platforma vai noklikškinajat uz tas (konvertešanas izsekošana). Google izmanto šo sikfailu, lai saprastu saturu, ar kuru mijiedarbojaties musu timekla vietnes, lai velak jums nosutitu atlasitu reklamu. 

Sikfails/riki: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 180 dienam pec pirmas mijiedarbibas (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus iestatijusi ši timekla vietne)

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.13   Sociali spraudni

Noluks/informacija:
Socialo tiklu (Facebook, Twitter, Pinterest) socialie spraudni (“spraudni”) tiek izmantoti musu timekla vietnes, jo ipaši Facebook pogai “Koplietot” vai “Koplietot ar draugiem”, kuru timekla vietni facebook.com nodrošina Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Irija). Spraudni parasti ir atzimeti ar Facebook logotipu.

Bez Facebook spraudniem mes izmantojam Twitter spraudnus (nodrošinatajs: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (ASV)) un Pinterest spraudnus (nodrošinatajs: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (Irija)).

Datu aizsardzibas nolukos mes speciali nolemam neizmantot musu timeklu vietnes socialo tiklu tiešos spraudnus. To vieta mes izmantojam risinajumu “Shariff”. Izmantojot Shariff, mes varam noteikt, kad un vai dati ir nosutiti attieciga sociala tikla operatoram. Ši iemesla del, kad jus pieklustat musu tiklam, automatiska datu nosutišana uz tadiem socialajiem tikliem ka Facebook, Twitter vai Pinterest netiek veikta. Dati uz socialajiem tikliem tiks parsutiti vienigi, ja aktivi noklikškinasiet uz attiecigas sociala tikla pogas. Šada gadijuma jusu timekla parlukprogramma saks savienojumu ar attieciga sociala tikla serveriem. Noklikškinot uz attiecigas pogas (piemeram, “Turpinat”, “Koplietot” vai “Koplietot ar draugiem”), jus piekritat, ka jusu parlukprogramma izveidos saiti ar attieciga sociala tikla serveriem un nosutis lietošanas datus attiecigajam sociala tikla operatoram un otradi. Mes neietekmejam to datu raksturu un apjomu, ko socialie tikli pec tam vac.

Socialo tiklu nodrošinataji saglaba par jums savaktos datus ka lietotaja profilus un izmanto tos reklamas, tirgus izpetes un/vai savas timekla vietnes uz pieprasijumu orienteta dizaina veidošanas nolukos. Šads novertejums ipaši tiek veikts (ari lietotajiem, kuri nav pieteikušies) pieprasijumam atbilstigas reklamas radišanai, ka ari, lai informetu citus sociala tikla lietotajus par jusu aktivitatem musu timekla vietne. Jums ir tiesibas iebilst pret šo lietotaja profilu veidošanu, un, lai istenotu šis tiesibas, jums ir jasazinas ar attieciga spraudna nodrošinatajiem. Izmantojot spraudnus, mes piedavajam jums iespeju mijiedarboties ar socialajiem tikliem un citiem lietotajiem, lai mes varam uzlabot savu piedavajumu un padarit to jums ka lietotajam interesantaku.

Sanemeji:
Galvenie pakalpojumu sniedzeji:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Irija),

- Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ASV),

- Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA (ASV).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana:
Dzešana ir galveno pakalpojumu sniedzeju pienakums.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.14   YouTube videoieraksti

Noluks/informacija:
Mes sava timekla vietne esam integrejuši YouTube videoierakstus, kuri tiek glabati vietne http://www.YouTube.com un kurus var atskanot tieši no musu timekla vietnes. Tie ir integreti “paplašinatas datu aizsardzibas režima”, t. i., uz YouTube netiks nosutiti dati par jums ka lietotaju, ja nenoklikškinasiet uz videoierakstiem, lai saktu to atskanošanu. Uz YouTube nakamaja punkta noraditie dati tiks nosutiti vienigi tad, ja atskanosiet videoierakstus. Mes neietekmejam šo datu nosutišanu.

Atskanojot videoierakstus, YouTube sanem informaciju, ka jus piekluvat attiecigajai musu timekla vietnes apakšlapai, un tirgvedibas nolukos var ievietot papildu rikus. Ja jus pieteicaties Google, jusu informacija tiks tieši saistita ar jusu kontu.

Sikfails/riki: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Dzešana ir galveno pakalpojumu sniedzeju pienakums.

Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.15   Google tagu parvaldnieks

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne izmanto Google tagu parvaldnieku. Šis pakalpojums lauj timekla vietnes tagus parvaldit, izmantojot interfeisu. Google tagu parvaldnieks tikai ievieš tagus. Tas nozime, ka sikfaili netiek izmantoti un personas dati netiek saglabati. Google tagu parvaldnieks aktivize citus tagus, kuri savukart vajadzibas gadijuma vac datus. Taču Google tagu parvaldnieks nepieklust šiem datiem. Ja domena vai sikfaila limeni ir veikta deaktivizešana, ta saglabajas speka visiem izsekošanas tagiem, ja tie ir ieviesti, izmantojot Google tagu parvaldnieku.

Sikfails/riki: tips A. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana:
Google tagu parvaldnieks neglaba nekadus personas datus.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumigas intereses).

2.2.16   Google Maps

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne izmanto pakalpojumu Google Maps, lai raditu kartes materialu un/vai raditu virzienus (piemeram, musu aptieku mekletaja). Kad jus izmantojat pakalpojumu, informacija par to, ka jus lietojat šo timekla vietni, un jusu IP adrese tiek parsutita uz Google serveri ASV. Tas notiek neatkarigi no ta, vai jums ir Google konts, ar kura palidzibu jus piesakaties, vai ari jums nav lietotaja konta. Tirgvedibas nolukos Google var ievietot ari citus rikus. Ja jus pieteicaties, izmantojot Google kontu, jusu dati tiks tieši saistiti ar jusu kontu.

Papildu informaciju par Google datu vakšanas noluku un apjomu, ka ari to apstradi varat skatit vietne https://www.google.com/policies/privacy/.

Sikfails/riki: tips C. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:

Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ASV).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Dzešana ir galveno pakalpojumu sniedzeju pienakums. Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.17   Loyjoy terzetava

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne nodrošina funkciju, lai iegutu personalizetu dialogu ar jums. Musu terzetava jus varat uzdot jautajumus vai, izmantojot terzešanas robotu, piedalities aptaujas vai loterijas, ka ari pasutit biletenu vai iesaistities lojalitates programma. Tadel mes vacam dažadus sazinas/mijiedarbibas datus, kurus jus sniedzat. Tas dod mums ari iespeju analizet datus un novertet tos statistiskos nolukos.

Sikfails/riki: tips B. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Loyjoy GmbH, Minstere, Vacija. Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Terzetavas dialogi terzešanas robota tiks automatiski dzesti pec 365 dienam. Lietotajam terzešanas robota izvelne ir iespeja dzest šos datus agrak un izmantot citas privatuma tiesibas. Atkariba no atlasitajiem merkiem (loterijas, aptaujas, biletens u. c.) tiek piemerots attiecigaja konteksta noraditais saglabašanas periods (sk. talak).

Ja tiek piedāvāta tiešas tērzēšanas ar pārstāvi iespēja, šādas tērzēšanas tiek dzēstas pēc 7 dienām. Atkarībā no jautājuma šīs tērzēšanas var tikt izmantotas, lai izpildītu jūsu pieprasījumu, kā aprakstīts 3.1. sadaļā (saziņa/komunikācija/sadarbība). Šādos gadījumos tiek piemērots attiecīgs dzēšanas periods.

Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 24 menešiem (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus iestatijusi ši timekla vietne)

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.18   Hotjar

Informacija/noluks:
Mez izmantojam Hotjar, lai labak izprastu musu lietotaju vajadzibas un optimizetu šo pakalpojumu un lietotaju iespejas. Hotjar ir tehnologijas pakalpojums, kas palidz mums labak saprast musu lietotaju pieredzi (piemeram, cik laika tie kadas musu lapas pavada, uz kuram saitem izvelas noklikškinat, kas lietotajiem patik un nepatik, utt.), un tas lauj mums veidot un uzturet musu pakalpojumu, izmantojot lietotaju atgriezenisko informaciju. Lai vaktu datus par musu lietotaju uzvedibu un to iericem, Hotjar izmanto sikfailus un citas tehnologijas. Dati ietver ierices IP adresi (kas tiek apstradata jusu sesijas laika un saglabata neidentificejama forma), ierices ekrana izmeru, ierices veidu (unikali ierices identifikatori), parlukprogrammas informaciju, geografisko atrašanas vietu (tikai valsti) un izraudzito valodu, lai raditu musu timekla vietni. Ieraksti no Hotjar nevar ietvert tadus jusu personas datus ka pieteikšanas konta vai maksajuma informacija, jo teksts ir apspiests.

Hotjar saglaba šo informaciju musu varda pseidonimizeta lietotaja profila. Hotjar izmanto sikfailus, lai atkartoti izveidotu sesiju, un Hotjar ar ligumsaistibam ir aizliegts pardot musu varda savaktos datus.

Sikfails/riki: tips B. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:

Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Hotjar Ltd, Malta

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Mes islaicigi saglabajam musu timekla vietnes apmekletaju IP adreses saistitiem veiktspejas merijumiem (proti, datiem, kas ir saistiti ar to, cik labi musu programmatura darbojas musu vietne), ka ari, lai uzraudzitu un izsekotu lietojumprogrammas kludas. Mes nekad nepieklusim šim IP adresem bez jebkadas ar darbibu vai aizsardzibu saistitas vajadzibas. Mes automatiski dzešam šis IP adreses trisdesmit (30) kalendaro dienu laika.

No Hotjar iegutie ieraksti tiek dzesti pec katras sesijas.

Jus varat deaktivizet šo riku, izmantojot opciju Sikfailu iestatijumi šeit (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy?cmpscreencustom).

Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 365 dienam pec pirmas mijiedarbibas (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus iestatijusi ši timekla vietne)

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.19   Google reCaptcha

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne noteiktos gadijumos izmanto Google reCAPTCHA v2, lai noverstu, ka teksta laukus izmanto automatizetas programmas/boti. Tas palidz atbalstit musu timekla vietnes aizsardzibu un noverst lietotajiem surogatpastu. Turklat tas ir musu likumigas intereses un lauj izpildit musu juridisko pienakumu.

Savaktie dati ir aparaturas un programmaturas informacija, piemeram, ierices un lietojumprogrammas dati un integritates parbaužu rezultati. Šie dati tiks nosutiti: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija). Google neizmantos datus personalizetam reklamam.

Papildu informaciju varat skatit attiecigaja privatuma politika: https://policies.google.com/privacy. Papildu dokumentaciju varat skatit šeit: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Sikfails/riki: tips A. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:

Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Irija).

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana:
Sikfailu izmantošanas laiks: lidz 24 menešiem (tas attiecas tikai uz sikfailiem, kurus iestatijusi ši timekla vietne)

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (ja apstrade ir nepieciešama, lai izpilditu juridisko pienakumu);
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (ja apstrade notiek saskana ar iepriekš aprakstitajam likumigajam interesem).

2.2.20   Friendly Captcha

Noluks/informacija:
Ši timekla vietne noteiktos gadijumos izmanto riku Friendly Captcha, lai noverstu, ka teksta laukus izmanto automatizetas programmas/boti. Tas palidz atbalstit musu timekla vietnes aizsardzibu un noverst lietotajiem surogatpastu. Turklat tas ir musu likumigas intereses un lauj izpildit musu juridisko pienakumu. 

Papildu informacija: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/  

Sikfails/riki: tips A. Vairak informacijas varat skatit sadala “Sikfaili/riki” (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.5).

Sanemeji:
Galvenais pakalpojumu sniedzejs: Friendly Captcha GmbH, Vacija.  

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/atsaukšana:
Jusu IP adrese tulit pec tas iegušanas tiks anonimizeta. 

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (ja apstrade ir nepieciešama, lai izpilditu juridisko pienakumu);
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (ja apstrade notiek saskana ar iepriekš aprakstitajam likumigajam interesem).

 

2.2.21 LinkedIn ieskata tags

Nolūks/informācija. 
Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam LinkedIn ieskata tagu. LinkedIn ieskata tags vāc metadatus, piemēram, URL, IP adresi, laikspiedolu, ierīces un pārlūka parametrus, lai veidotu ieskatus par produktu un kampaņas ziņojumus. Mēs nevaram jūs identificēt no šiem ziņojumiem. LinkedIn nodrošina tikai ziņojumus un brīdinājumus (kas jūs neidentificē) par tīmekļa vietnes auditoriju un reklāmu sniegumu. Jūs varat kontrolēt savu personas datu izmantošanu reklāmas nolūkos, izmantojot LinkedIn konta iestatījumus.

Papildu informācija:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Sīkfails/rīks: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki” [https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#2.2].

Saņēmēji 
Galvenais pakalpojumu sniedzējs:  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Grand Canal Dock, Dublin, 2 Ireland (Īrija)

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Uz trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams atbilstības lēmums, attiecas arī atbilstības lēmums. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”. [https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4]

Dzēšana/atsaukšana.
Šo rīku varat deaktivizēt sadaļā Sīkfailu iestatījumi šeit [https://www.beiersdorf.lv/?cmpscreencustom].

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 90 dienām pēc pēdējās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Juridiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana)


3.         Piedavatie papildu pakalpojumi (tiešsaiste un bezsaiste)

Papildus musu timekla vietnes izmantošanai tiešsaiste mes piedavajam dažadus citus pakalpojumus, kuriem mes apstradajam jusu personas datu ari bezsaistes konteksta.

Preteji noradem 1.2. punkta (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.2) dažos gadijumos uznemums Beiersdorf ir datu parzinis talak minetajiem pakalpojumiem, kas jau ir noraditi jums ka informacijas dala. Ja šada noluka ir atsauce uz privatuma politikas sadalam, piemeram, ar saiti, un datu parzinis jau ir noradits, piemeram, kajene/e-pasta vestules paraksta vai kampanas karte, ši persona ir datu parzinis saskana ar VDAR 4. panta 7. punktu.

3.1      Sazina/komunikacija/sadarbiba

Noluks/informacija:
Ja sazinaties un/vai sadarbojaties ar mums, piemeram, pa e-pastu vai izmantojot kontaktpersonas veidlapu musu timekla vietne, datu apmainas platforma, piemeram, ka pateretajs, testa dalibnieks, darijuma partneris vai klients, jusu sniegtos datus (jusu e-pasta adresi, ja piemerojams, jusu vardu un uzvardu un talruna numuru vai sarunas laika iesniegtos personas datus) mes glabasim un apstradasim, lai, piemeram, atbildetu uz jusu jautajumiem vai pieprasijumiem, vai ar uznemejdarbibu saistitas sarakstes nolukos.

Attieciba uz sadarbibu ar piegadatajiem mes esam ieviesuši iekšeju novertešanas procesu, kurš musu likumigajas intereses ir paredzets, lai uzlabotu darijumu attiecibas, izstradajot “ricibas planu”. Parasti mes apstradajam tikai informaciju par uznemumu, bet par jums ka par kontaktpersonu var tikt izdariti secinajumi, ja sazina ar piegadatajiem ir parbaudita attieciba uz atbildes laiku, uzticamibu un parskatamibu.

Kad jus sazinaties ar mums pa talruni ka pateretajs, mes varam jums jautat, vai talruna zvanu var ierakstit kvalitates nodrošinašanas un apmacibas nolukos. Ja jus piekritat ierakstišanai, mes apstradasim visu informaciju, kuru mums sniedzat sarunas laika (sazinas saturu, iespejams, ari sensitivus (veselibas) datus, ka ari talruna numuru un citus personas datus).

Apstradajot sazinas gaita iegutos datus, mums ir likumigas intereses apstradat datus atbilstoši likumigam prasibam iekšejai parbaudei vai saskana ar attiecigo sazinas pieprasijumu.

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma vai līgumam līdzīgas situācijas izpildes nolūkā. Jums nav obligāti jāsniedz savi personas dati. Ja jūsu personas dati nav iesniegti, jūs nevarat izmantot aprakstīto pakalpojumu.

Datu parzinis:
Ja jus iegadajaties produktus eShop Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Netherlands (Niderlande), Beiersdorf NV ir atbildigs par šaja punkta aprakstito datu apstradi. Tas attiecas ari uz jebkuriem jautajumiem par jusu pasutijumu, kurus varat uzdot, izmantojot eShop nodrošinato kontaktpersonas veidlapu.

Visos citos sazinas/komunikacijas/sadarbibas gadijumos atbildigais ir datu parzinis, kurš ir noradits 1.2. punkta iepriekš.

Sanemeji un avoti:
Lai cinitos pret terorismu, mums saskana ar tiesibu aktiem ir pienakums veikt salidzinašanu ar sankciju sarakstiem. Tapec mes apstradajam jusu datus ari, lai izpilditu likumigas prasibas par salidzinašanu ar šiem sarakstiem. Turklat mes apstradajam jusu datus Beiersdorf Group ietvaros, lai noverstu un izmekletu kriminalnoziegumus un citus parkapumus, novertetu un parvalditu riskus, ka ari iekšejas sazinas un atbilstigu administrativo merku nodrošinašanai. Ja saistits uznemums zino par nepieciešamibu sadarboties ar jums ka ar piegadataju, mes dalisimies ar saistito uznemumu sava sadarbibas ar jums pieredze.

Ja esat uznemejdarbibas partneris, mes salidzinasim jusu datus ar publicetajiem maldinošo piegadataju sarakstiem (piemeram, Pasaules Intelektuala ipašuma organizacijas un Bundesanzeiger Verlag GmbH bridinajumu sarakstiem), lai pienemtu apzinatu lemumu par iespejamiem maksajumiem. Noteiktos gadijumos mes ari regulari parbaudam jusu kreditspeju (piemeram, sledzot ligumus). Musu likumigas intereses ir finanšu riska mazinašana. Šada noluka mes sadarbojamies ar kreditagenturam, no kuram sanemam nepieciešamos datus. Šim nolukam mes nosutam kreditagenturam jusu vardu, uzvardu/nosaukumu un kontaktinformaciju.

Ja esat uznemejdarbibas klients vai sadarbibas partneris, uznemuma darijuma ietvaros var but nepieciešama jusu personas datu parsutišana potencialajiem pircejiem. Rupigas izpetes laika parasti tiek apstradati anonimizeti dati. Tomer ipašos atseviškos gadijumos var but nepieciešams apstradat personas datus. Musu likumigas intereses ir uznemuma darijuma izpilde.

Turklat datus mes varam nosutit ari talak noraditajiem sanemejiem.

-        Klientu/pateretaju pakalpojumu sniedzeji

-        Platformas nodrošinatajs/viesošanas pakalpojuma sniedzejs

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Platformas nodrošinatajs/viesošanas pakalpojuma sniedzejs ir apstiprinajis papildu saistošus uznemuma noteikumus. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/iebildumi:
Mes dzešam šaja konteksta iegutos datus, tiklidz glabašana vairs nav nepieciešama, ja vien nepastav ar likumu noteikti glabašanas pienakumi vai nav jaievero ierobežojuma periodi.

Ja pateretajs uzdod jautajumus, izmantojot musu iekšejo pateretaju parvaldibas riku, personas dati parasti tiks dzesti pec viena gada, ja uz situaciju neattiecas citi juridiski saglabašanas periodi. Iznemuma karta dati tiek glabati ilgak, ja tie ir nepieciešami juridisku prasibu izveidei, istenošanai vai aizstavibai.

Zvanu ieraksti tiek glabati ne ilgak ka 90 dienas.

Jus varat iebilst pret šiem procesiem saskana ar prasibam 4. punkta (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#4).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts saistiba ar VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu (piekrišana: talruna ieraksts);

VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (apstrade liguma konteksta vai ligumam lidziga situacija);

VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (kad apstrade ir nepieciešama, lai izpilditu juridiskas saistibas);

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (kad apstrade notiek saskana ar talak aprakstitam likumigajam interesem).

3.2      Kampanas (piemeram, loterijas, produktu testi)

Noluks/informacija:
Kad jus piedalaties loterijas vai lidzigas kampanas, mes izmantojam jusu sniegto personas informaciju, lai vaditu kampanu. Papildu informaciju par nolukiem varat skatit attiecigajos kampanas noteikumos.

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma vai līgumam līdzīgas situācijas izpildes nolūkā. Jums nav obligāti jāsniedz savi personas dati. Ja jūsu personas dati nav iesniegti, jūs nevarat izmantot aprakstīto pakalpojumu.

Sanemeji:
- Platformas nodrošinatajs/viesošanas pakalpojuma sniedzejs

- Pateretaju pakalpojumu sniedzejs

- Nosutišanas pakalpojumu nodrošinatajs (piemeram, lai nosutitu paraugus, balvas)

- Arejas agenturas kampanu atbalstam

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Platformas nodrošinatajs/viesošanas pakalpojuma sniedzejs ir apstiprinajis papildu saistošus uznemuma noteikumus. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana:
Jusu dati tiks dzesti pec kampanas galigas noslegšanas (sk. dalibas noteikumus), ja vien tas nav pretruna ar likumu noteiktajam saglabašanas saistibam vai ierobežojumu normativiem.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (situacija lidziga ligumam).

3.3      Sutijumi pa pastu

Noluks/informacija:
Jus ka izraudzitais klients, sadarbibas partneris, testa persona un/vai pateretajs sanemsiet no mums ari individualu informaciju par produktiem, piedavajumus, jaunumus un produktu paraugus pa pastu (vestule).

Ta ir ipaša tiešas tirgvedibas forma, kas ir ari musu likumigas intereses un veicina lojalitati, nodrošinot iepriekš minetajam personam ipašu informaciju.

Sanemeji:
- Platformas nodrošinatajs/viesošanas pakalpojuma sniedzejs

- Komunikaciju pakalpojumu sniedzejs

- Nosutišanas pakalpojumu sniedzejs

Iespejama parsutišana uz trešam valstim. Ka atbilstigs drošibas lidzeklis tika noslegtas liguma standartklauzulas saskana ar VDAR 46. pantu. Trešam valstim/uznemumiem, kam piemerojams lemums par aizsardzibas limena pietiekamibu, ir jaievero ari lemuma par aizsardzibas limena pietiekamibu prasibas. Platformas nodrošinatajs/viesošanas pakalpojuma sniedzejs ir apstiprinajis papildu saistošus uznemuma noteikumus. Vairak informacijas par šo temu varat skatit šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus sanemejus varat skatit 1.4. sadala “Visparigi sanemeji”. (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#1.4)

Dzešana/iebildumi:
Jusu dati tiks dzesti, tikko jus anulesiet abonementu, ja vien tas nav pretruna ar juridiskajam glabašanas saistibam vai ierobežojumu normativiem. Jus varat anulet abonementu vai iebilst pret turpmakiem pasta sutijumiem, ka noradits vestule vai iebildumu sadala talak (https://www.beiersdorf.lv/sazina-pakalpojumi/privacy-policy#4). Turklat mes automatiski dzesisim jusu personas datus velakais pec 24 menešu neaktivitates (piemeram, kad jus neizmantojat nosutitos kuponus).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumigas intereses)
.

3.4      Datu privatuma pazinojums pieteikumu iesniedzejiem (darbiniekus pienemot darba)

Lai iegutu pilnigaku informaciju par pieteikumu iesniegšanas procesu, ludzu, dodieties uz ipašo Datu privatuma pazinojumu pieteikumu iesniedzejiem (darbiniekus pienemot darba) musu uznemuma Beiersdorf timekla vietne.

4.         Iebildums pret personas datu apstradi vai jusu piekrišanas tai atsaukšana

Ja devat piekrišanu savu personas datu apstradei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), jus jebkura laika varat savu piekrišanu atsaukt. Šada piekrišanas atsaukšana ietekme jusu personas datu apstrades pielaujamibu pec tam, kad to mums devat.

Ja mes pamatojam jusu personas datu apstradi ar interešu izsveršanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), jus varat iebilst pret apstradi. Šis ir gadijums, ja apstrade nav ipaši nepieciešama, lai izpilditu ligumsaistibas ar jums, ko esam aprakstijuši funkciju/pakalpojumu apraksta. Iesniedzot šadu iebildumu, mes ludzam jus paskaidrot iemeslus, kadel mes nevaram apstradat jusu personas datus, ka mes to darijam. Jusu pamatota iebilduma gadijuma mes parbaudisim situaciju un vai nu partrauksim, vai korigesim datu apstradi, vai noradisim jums parliecinošus iemeslus, kas ir aizsargajami, uz kuru pamata mes turpinasim apstradi.

Protams, jus jebkura laika varat iebilst pret jusu personas datu apstradi reklamas un datu analizes nolukos. Jus varat informet mus par savu iebildumu, izmantojot iepriekš noradito datu parzina kontaktinformaciju.

 

Pazinojums par personas datu aizsardzibu aktualizets 12.2022